Otváracie hodiny

Pondelok08.00 - 15.00
Utorok13.00 - 18.00
Streda08.00 - 15.00
Štvrtok08.00 - 15.00
Piatok08.00 - 10.00
 dentálna hygiena:
10.00 - 14.00

tel.: 0905 271 733

FAQ - otázky a odpovede

Ako dlho trvá zavedenie implantátu?
V prípade pacienta s ideálnymi anatomickými podmienkami pre zavedenie jedného implantátu sa jedná o zákrok trvajúci 15 minút, často bez potreby šitia rany. V prípade že sa zavádza niekoľko implantátov naraz (napr. 4) trvá zákrok cca 1 hodinu. Ak je potrebné súčasne so zavedením implantátu vykonať tzv. nadstavbu (augmentáciu) kosti môže v najzložitejších prípadoch trvať takýto kombinovaný zákrok až 2,5 hod. V takýchto prípadoch odporúčame pacientom analgosedačnú alebo celkovú anestézu.
Akým spôsobom prebieha zavedenie implantátu?
Zavedenie implantátu je malý chirugický zákrok, ktorého náročnosť je daná anatomickými podmienkami individuálneho pacienta. Pod anatomickými podmienkami rozumieme tvar (výška, šírka) a kvalitu (hustotu) alveolárnej kosti do ktorej budeme implantát zavádzať a stav mäkkých tkanív v okolí budúceho implantátu – ďasná, sliznice, spodina úst, úpony svalových ťahov.

Pod zavedením implantátu rozumieme nasledovné kroky:
  1. Odklopenie malej časti ďasna (niekedy tento krok nie je potrebný)
  2. Vytvorenie lôžka (diery) pre implantát. Tento krok musí prebiehať veľmi šetrne. Preparácia lôžka môže prebehnúť buď rotačným nástrojom (vrtačkou) alebo v prípade menej kvalitnej kosti tzv. kondenzermi alebo spreadermi (ručné nástroje šetriace aj najmenšie množstvo kostného tkaniva).
  3. Zavedenie implantátu do kostného lôžka.
  4. Zašitie rany (implantát ostáva schovaný pod ďasnom – vidno ho iba na RTG) alebo všroubovanie tzv. vhojovacieho valčeka alebo gingivaformeru ( tzv. transgingiválne hojenie – v ďasne je viditeľný akoby kovový plochý knoflíček, hríbik. V niektorých prípadoch sa do implantátu hneď po jeho zavedení môže fixovať nadstavba implantátu a náhrada zubu – korunka. Hovoríme o tzv. okamžitom zaťažení.

O vhodnosti použiť rôzne operačné techniky rozhodne operatér v priebehu zákroku tak, aby bol výsledok zákroku čo najlepší a zákrok pre pacienta čo najmenej zaťažujúci.
Čo ma čaká po odoznení anéstezy (1-2 dni po zavedení implantátu)?
Po odoznení anestézy (znecitlivenia) je pocit u pacientov porovnateľný s pocitom po extrakcii zuba. V oblasti do ktorej bol implantát zavedený pacient pociťuje citlivosť spojenú s vytvorením rany. Miera citlivosti je daná náročnosťou zákroku a individuálnym vnímaním bolesti u pacienta. Na potlačenie bolesti prvé dva dni po operácii odporúčame pacientom použiť bežne dostupné analgetiká. U pacientov po zavedení jedného implantátu je bežné že už druhý či tretí deň nemajú žiadnu citlivosť. Po zložitejších zákrokoch je treba očakávať zhruba na tretí deň po operácii opuch danej oblasti (nie je spojený so zvýšenou bolesťou). Tento opuch sa dá zmenšiť alebo eliminovať chladením operovanej oblasti bezprostredne po operácii a ďaľších 12- 24 hodín chladiacimi vrecúškami. Zrýchlené vstrebávanie opuchu a zlepšený účinok ATB môžeme docieliť aj podávaním enzymatických preparátov (Wobenzym, Phlogenzym). Tieto preparáty nie sú pre organizmus zaťažujúce a sú voľne predajné. Dávkovanie určí lekár.

Väčšina pacientov je 3-5 dní po zavedení implantátov (aj niekoľkých naraz) úplne bez problémov. Pri bežnom zavedení implantátov nie je nevyhnutné plánovať si dovolenku alebo nemocenské voľno, treba však prihliadnuť na náročnosť zákroku a zvážiť spoločenskú či športovú aktivitu v dňoch bezprostredne po zákroku.
Budem po zavedení implantátov bez zubov v danej oblasti?
Každý liečebný proces na našej klinike plánujeme tak, aby mal pacient možnosť dostať dočasnú zubnú náhradu. Zmyslom tejto náhrady je predovšetkým spoločenská spôsobilosť pacienta. O funkčnosti dočasnej náhrady ( úprava stravovania, hygiena ) je pacient informovaný ošetrujúcim lekárom.
Je možné, aby moje telo implantáty neprijalo?
Zavedenie dentálnych implantátov patrí štatisticky k najúspešnejším medicínskym metódam. Nevhojenie implantátu je veľmi ojedinelou situáciou a vždy má svoju príčinu. Môže ňou byť napríklad pozostatok zápalového tkaniva v kosti, ktoré nebolo odstránené pri predošlej extrakcii a nie je viditeľné na RTG. Zavedený implantát aktivuje zápal a dôjde k vylúčeniu implantátu. Takisto môže dôjsť k nevhojenie implantátu v dôsledku nesprávneho operačného postupu. Príčinou môže byť aj príliš včasné zaťaženie implantátu alebo preťaženie implantátov v dôsledku ich nedostatočného počtu atď... Možných príčin je teda niekoľko, nikdy však nie je príčinou, že by „vaše telo implantát neprijalo“. Na našom pracovisku vieme rozoznať prečo dôjde ku komplikácii a vieme ako situáciu vyriešiť. Ak sa rozhodneme implantát zaviesť nesieme plnú zodpovednosť za to, že sa vhojí. V prípade, že by sa tak nestalo zákrok neplatíte alebo vám zavedieme nový implantát zdarma. Naše implantácie už 14 rokov vždy garantujeme. Je dôležité si uvedomiť že nevhojenie implantátu je veľmi ojedinelá situácia a jej možnosť sa zvyšuje komplikovanosťou plánovaného zákroku (kombinácia s nadstavbou kosti, skrátenie vhojovacej doby, preťaženie...)
Aká je životnosť implantátu?
Životnosť implantátu po jeho správnom vhojení a správnom zaťažení protetickou prácou (mostíkom, protézou) je predovšetkým v rukách pacienta, závisí od jeho spolupráce a starostlivosti o vytvorenú zubnú náhradu. Je veľmi dôležité najmä v prvých dvoch rokoch pravidlne chodiť na kontroly a predovšetkým na dentálnu hygienu. Jedenkrát za rok je vhodné urobiť kontrolný RTG snímok a posúdiť možné zmeny kosti v blízkosti implantátov. Ak sú tieto zistené v začiatočnom štádiu je možné ich odstrániť a stabilizovať.
Musím spĺňať nejaké podmienky pre zavedenie implantátu?
Kandidát na zavednie implantátu by mal okrem medicínskych podmienok (dostatočné miesto v kosti pre implantát, celkový zdravotný stav) spĺňať aj „ ľudskú – osobnostnú“ podmienku. Mal by to byť človek, ktorý o seba dbá, je schopný udržiavať osobnú hygienu na určitej úrovni (alebo má snahu a ochotu sa to naučiť) , chápe čo je implantát a na akom princípe funguje. Z nášho pohľadu je tiež veľmi dôležité, aby pacient ktorý ošetrenie implantátom požaduje bol ochotný spolupracovať počas liečebného procesu tak, aby spoločne vynaložené úsilie a prostriedky čo najefektívnejšie viedli ku konečnému výsledku. Je veľmi dôležité aby pacient pred ošetrením pravdivo vyplnil dotazník týkajúci sa celkového zdravotného stavu. Musí upozorniť ošetrujúceho lekára na akékoľvek ochorenie na ktoré sa lieči. Niektoré ochorenia môžu čiastočne alebo úplne vylučovať možnosť zavedenia implantátov ( absolútna alebo relatívna kontraindikácia ). Jedná sa predovšetkým o stavy kedy je znížená celková obranyschopnosť organizmu (imunodeficienté stavy). Nie je vhodné zavádzať implantáty pacientom u ktorých prebieha liečba onkologického ochorenia (chemoterapia, radioterapia) ani u pacientov s ťažkou alebo neliečenou cukrovkou (diabetes mellitus) a poruchami metabolizmu. U takýchto pacientov je dôležité konzultovať lekára, ktorý lieči ich základné ochorenie a následne zaujať ku liečbe stanovisko. Pacienti, ktorý majú ľahšiu formu diabetu a sú pod kontrolou lekára ( nastavení na liečbu ) môžu mať tiež zavedené implantáty, je však treba na celkový zdravotný stav pri návrhu liečby prihliadať.
Ako si mám udržiavať implantáty?
Pre každý vhojený implantát, na ktorom je nasadená protetická práca (mostík, teleskopická korunka, strmeň alebo protéza) predstavuje do budúcnosti najväčšie nebezpečenstvo nečistota vo forme zubného povlaku, zubného kameňa a baktérií, ktoré na týchto nečistotách vegetujú a vytvárajú zápal (periimplantitídu). Tento proces prebieha veľmi podobne ako u vlastných zubov (parodontitída). Jeho počiatočné štádium spoznáte podľa začervenania okolo implantátu, napuchnutej gingívy, krvácania počas hygieny....Ku takémuto stavu pri dobrej domácej hygiene a pravidelnej návšteve dentálnej hygieničky nedochádza. Na našom pracovisku pacientov po odovzdaní práce na implantátoch vždy predvoláme na kontrolnú návštevu (podľa druhu a rozsahu práce cca. o1 až 2 mesiace) aby sme sa presvedčili, že nemá problémy s udržiavaním dobrej hygieny v okolí implantátov. Ak nie je hygiena dostatočná, naša pani hygienička nielen dôkladne očistí ťažko dostupné miesta, ale aj pacienta poučí ako a s akými pomôckami dosiahnuť správny výsledok čistenia.
Uhradí mi za implantát niečo poisťovňa?
Ošetrenie s použitím zubného implantátu je všeobecne považované za vysoký nadštandard, ktorý zpravidla nie je hradený poisťovňou, t.j. všetky náklady spojeneé s ošetrením musí znášať pacient sám. Vo vyspelých krajinách s rozvinutým zdravotníctvom a progresívnym poisťovníctvom je časť nákladov spojená s implantátymi pacientom hradená. Súvisí to s možnosťou individuálneho zdravotného poistenia ako aj s faktom, že v týchto krajinách je už ošetrenie prostredníctvom zubného implantátu považované v mnohých situáciách za štandardný postup. Ako sme už písali, v našej krajine implantáty poisťovne nehradia. Sú však situácie, kedy môžete vašu poisťovňu požiadať o úhradu nákladov za ošetrenie. Väčšinou sa jedná o inak neriešiteľné zložité stavy alebo následky úrazov. Vo všetkých prípadoch však musí túto komunikáciu s poisťovňou realizovať pacient. Naše pracovisko vám v týchto prípadoch poskytne všetku potrebnú lekársku dokumentáciu.